Aija Bärlund | Hyödynnä vastuullisuuden tuomia mahdollisuuksia - vastuullisuuden muistilista yritysjohdolle 

Blogi  18.06.2024

Yritysten omistajat, hallitukset ja johto ovat yhä tietoisempia vastuullisuuden merkityksestä niin asiakkaille, alihankkijoille, arvo- ja toimitusketjuille, työntekijöille kuin sijoittajille. Eettiset käytännöt, ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat keskeisiä tekijöitä yrityksen arvonluonnissa ja menestyksessä. 

Johtaja, varmista, että nämä vastuullisuuden teemat eivät jää huomiotta: 

Ilmasto, hiilineutraalisuus ja kestävyysraportointi

Kehitä prosesseja ja toimintatapoja ympäristöystävällisemmiksi. EU-regulaatio vaatii kestävyysraportoinnin varmennusta, joten se kannattaa nähdä mahdollisuutena liiketoiminnan kehittämisessä, hallituksen ja johdon vuosikellon osana, tavoitteissa ja mittareissa. 

Biodiversiteetti ja luontopääoma

Suojele luonnon monimuotoisuutta ja estä biodiversiteettikatoa. Asiakkaat, työntekijät ja sijoittajat arvostavat luonnon monimuotoisuuden tukemista. Yritykset ovatkin alkaneet tutkia miten ne voivat estää biodiversiteettikatoa sekä tukea luonnon monimuotoisuutta ja ennallistamista. 

Sosiaalinen vastuu ja sidosryhmäyhteistyö

Kunnioita ihmisoikeuksia ja edistä yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia yhdessä yrityksen sidosryhmien kanssa. Sosiaalinen vastuullisuus on nouseva ja erittäin kriittinen trendi: osallistamisesta tulee pakollista ja todennettavaa esimerkiksi vastuullisuusraportoinnin IRO-prosessissa. DEIn (monimuotoisuus, tasa-arvo, inkluusio) roolia johdon agendalla kannattaa vahvistaa, sillä sosiaalisen vastuun laiminlyönti voi johtaa mainehaittoihin ja osakekurssien laskuun. 

Monimuotoisuus

Vuosi 2026 ja sen myötä direktiivi sukupuolikiintiöistä pörssiyritysten hallituksissa lähestyy. Suomalaisyrityksissä direktiivi tarkoittaa käytännössä sitä, että niin sanottua aliedustettua sukupuolta täytyy olla vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä. Monimuotoisuus on kuitenkin enemmän. Se on erilaista koulutustaustaa, johtamiskokemusta, teknologia- ja markkinaosaamista, kokemusta yritysten kasvu- ja kehitysvaiheista tai rahoituskierrosten rakentamisesta. Nimitystoimikunnissa ja -valiokunnissa kannattaa nostaa monimuotoisuus hallitusten ja johdon valintakriteeristöön arvonluonnin näkökulmasta. 

Vastuulliset hankinnat ja toimitusketjujen läpinäkyvyys

Varmista raaka-aineiden eettinen alkuperä, toimitusketjun työntekijöiden oikeudet ja ympäristövaikutusten minimointi. Teknologia, kuten lohkoketjut, vähentää riskejä ja lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta asiakkaiden ja sijoittajien piirissä. 

Teknologiakyvykkyydet ja -osaaminen

Teknologian nopea kehitys, kuten tekoäly ja kvanttitietokoneet, mullistaa liiketoimintaa – sekä prosesseja että asiakaskokemusta – tavoilla, joista emme osaa edes haaveilla tällä hetkellä. Hallituksissa tulisi olla vähintään kolme teknologiaa ymmärtävää jäsentä, jotta saadaan aikaan yrityksen kehittämisessä tarvittavaa keskustelua, päätöksiä ja toimenpiteitä. 

Turvallisuus 

Turvallisuuskäytännöt ovat keskeisiä vastuullisuudessa. Niiden avulla voidaan varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus, suojata yrityksen sidosryhmät sekä säilyttää maine ja arvostus. Ympäristövastuuseen ne liittyvät esimerkiksi datan säilyttämisen kautta: datan turvallinen säilyttäminen pilvipalveluissa voi vähentää yrityksen ympäristövaikutuksia verrattuna perinteiseen fyysiseen tiedon säilyttämiseen. EU:n NIS- ja CER-regulaatiot lisäävät hallituksen ja johdon vastuuta näistä asioista. 

Yritysten omistajien on tärkeää kiinnittää huomiota näihin teemoihin ja varmistaa, että hallituksessa ja johdossa on vastuullisuuteen sitoutuneita henkilöitä. Tämä auttaa hyödyntämään vastuullisuuden tuomia mahdollisuuksia yrityksen ja yhteiskunnan hyväksi. 

Aija Bärlund on johtamisen ja liiketoiminnan kehittäjä sekä sertifioitu mentori ja coach. Hän on Boardman Oy:n, Hallituspartnerit – Board Professionals Helsinki ry:n sekä Chief Executive Search Oy:n partneri, ja hänellä on johtamiskokemusta Suomesta, Kiinasta, Skandinaviasta ja Länsi-Euroopasta.