Hallituspartnerit | Hallitustyön teemat monimutkaistuvassa maailmassa

Blogi  09.10.2023

Hallituksen tärkeä tehtävä on auttaa yritystä vahvistumaan ja rakentamaan polku tulevaisuuden menestykseen. Ympäröivän maailman muutokset haastavat jatkuvasti hallitusta tässä työssä ja nykyisessä poikkeuksellisen moniongelmaisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tehtävä on aivan erityisen vaikea. Skenariointi ja vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien tunnistaminen on eräs keino parantaa varautumiskykyä ja ketterät osallistavat johtamismallit yleisesti parantavat yritysten kykyä adaptoitua ympäröivän maailman muutoksiin.

Myös hallitustyön keskeiset teemat elävät ajan mukana ja Hallituspartnerit laajasti yrityselämään levittäytyneenä organisaationa on näköalapaikalla tässä muutoksessa. Tampereen Hallituspartnerit toteuttivat syksyllä 2022 ennakointihankkeen, jossa arvioitiin erilaisten megatrendien ja ilmiöiden vaikutuksia pk-yritysten hallitustyöhön ja tunnistettiin tämänhetkisiä voimakkaimpia strategisia kysymyksiä ja teemoja.

Aikamatkalle hallitustyöhön vuonna 2027

Ennakointihankkeen fasilitoi Hallituspartnerit ry:n jäsen Kai Virtanen, joka on paitsi erittäin kokenut tulevaisuusstrategi, myös jäsen useissa hallituksissa. Hallituspartnereiden vahvuus on jäsenistön laaja kokemuspohja ja diversiteetti. ”Tulevaisuuden ennakointi on aina yhdistelmä faktaa ja mielikuvitusta. Partnereiden laaja kokemuspohja rakensi kulmakivet ja psykologisen luottamuksen ilmapiirin työpajatyöskentelyyn kasvokkain. Erityisen ylpeä olen osallistujien kyvystä heittäytyä vuoteen 2027 ja kuunnellen rakentaa kokonaisnäkemystä kaukaa lähelle -ajattelun avulla.”

Kai kertoo megatrendien, ilmiöiden ja hiljaisten signaalien maailman olevan jatkuvassa muutoksessa. ”Tulevaisuuden ennakointi on jatkuva prosessi ja tulevaisuustutkijat tunnistavat viikoittain 3-5 uutta ilmiötä vuosille 2023-2030. Tulevaisuuden kestävän yrityksen hallituksen on tärkeää tehdä tietoinen päätös yhdessä, mitkä ovat teemoja, joita yhdessä tutkimme ja johdamme säännönmukaisesti.”

Ennakointityössä teemoiksi valikoituivat:
Arvot ja vastuullisuus, liiketoimintamalli ja arvoketjut sekä osaaminen ja kyvykkyydet.

Arjen hallitustyön kautta näiden teemojen läsnäolo on helppo tunnistaa ja myös ymmärtää, että vaikka teemat ovat jo nyt hallituksissa läsnä, niiden tärkeys on nousemassa lähivuosina vielä uudelle tasolle.

Arvot ja vastuullisuus ovat olleet asioita, joilla edelläkävijäyritykset ovat voineet erottautua edukseen ja näin saavuttaneet kilpailuetua sekä asiakas- että työmarkkinalla. Näistä teemoista on jatkossa tulossa paitsi kilpailuetu, myös elinehto. Kuluttajat ovat jo näyttäneet voimansa vastuullisuusvalinnoillaan, rahoitusmarkkina on jo vahvasti alkanut edellyttää vastuullisuutta ja regulaatio pakottaa isot yritykset kaikkine kumppaniverkostoineen toteuttamaan vastuullisuushankkeita.

Liiketoimintamallit ja arvoketjut ovat olleet murroksessa jo useita vuosia, mikä näkyy monilla markkinoilla uusina täysin erilaisilla liiketoimintamalleilla toimivina haastajina tai uudenlaisina verkostomaisesti toimivina yritysryhminä. Globalisaation tehokkuusajattelusta ja huippuunsa viritetyistä toimitusketjuista on siirrytty ainakin ajatuksissa toimitusvarmuutta ja vastuullisuutta esiin nostaviin vaihtoehtoihin. Asiakkaan äänen kuuleminen on nostettu ykkösasiaksi. Yritykset, jotka ovat aiemmin toimineet jakeluketjujen takana, haluavat tuntea ja kohdata loppuasiakkaan, ja ymmärtää sen arvomaailman.

Osaaminen ja kyvykkyydet ovat murroksessa työn vaativuuden ja osaajapulan kasvaessa. Organisaatiohierarkiat ohenevat ja yrityksen jokaisen työntekijän arvo yhteisen menestyksen tekijänä korostuu. Työn merkityksellisyyden ja henkisen sitoutumisen rooli kasvaa. Diversiteetti, henkilökunnan osallistaminen ja psykologinen turvallisuus tekevät yrityksestä aiempaa dynaamisemman ja muutoskyvykkäämmän. Omistajien, hallituksen, johdon ja koko henkilökunnan sekä kaikkien sidosryhmien yhteispeli nousee menestystekijäksi.

Yhteisöllisellä työskentelytavalla saavutettiin laaja kokonaisnäkemys hallitustyön tilasta

Ennakointityö oli starttihanke uudelle Hallitustyön kehittämisen toimikunnalle. Ryhmän vetäjänä toiminut Reetta Keränen on perustellusti tyytyväinen sekä itse prosessista että sen aikaansaannoksista.

”Ennakointityöstä teki erityisen merkityksellisen yhteisöllinen työskentelytapa, jonka myötä joukko kokeneita Hallituspartnereita pysähtyi yhdessä pohtimaan tulevaisuuden hallitustyön mahdollisuuksia. Systemaattisen prosessin ja hedelmällisten dialogien kautta pystyimme arvioimaan vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja tunnistamaan tärkeimpiä ilmiöitä, jotka tulevat muuttamaan nykyisiä hallitustyön käytäntöjä. On tärkeää, että hallitusosaajat kehittävät jatkuvasti omaa osaamistaan ja omia työskentelytapojaan sekä tunnistavat ennalta tulevaisuuden haasteita.”

Kukin meistä hallituspartnereista muodostaa oman käsityksensä hallitustoiminnan teemoista, kehityssuunnista ja kehitysvaiheista oman kokemuspohjansa ja omien hallitustehtäviensä perusteella. Yhdessä jaettu näkemys avaa silmät hallitustyön tilalle laajemmassa kontekstissa. ”Itselleni yllättävintä oli se, että pk-yritysten hallitukset ovat kovin eri vaiheissa hallitustyön evoluutiota. Tulevaisuus on jo täällä, mutta monia mahdollisuuksia hyödynnetään käytännössä rajallisesti ja vaihtelevasti. Meidän on entistä enemmän panostettava hallitusten jäsenten osaamisen kehittämiseen, tulevaisuuden kyvykkyyksiin ja hallitustyön menetelmälliseen kehittämiseen.”

Ennakointihankkeeseen osallistui laajasti partnereita. Sami Somero ja Reetta Keränen avasivat tilaisuuden, jossa käytiin läpi ennakointihankkeen tuloksia.

Tutkimus toi esille useita keskeisiä havaintoja tulevaisuuden hallitustyöstä. ”Vastuullisuuden ja kestävyyden teemat muokkaavat hallitustyötä voimakkaasti tulevien vuosien aikana. Vastuullisuus ulottuu kaikkeen päätöksentekoon ja johtamisjärjestelmän läpinäkyvyyteen. Sosiaalisen vastuullisuuden teemat nousevat taloudellisen ja ekologisen vastuullisuuden rinnalle.”

Asiakasymmärrys ja tiedolla johtaminen tulee hallitustyön keskiöön. ”Hallituksen tulee kyetä hyödyntämään asiakas- ja markkinaymmärrystä ja dataa entistä paremmin liiketoimintamallien, kumppanuuksien ja ekosysteemien kehittämisessä. Asiakkaat saavat tulevaisuudessa enemmän tilaa hallituksen agendalla.”

Tiimidynamiikan ja vuorovaikutuksen merkitys korostuu. ”Tulevaisuuden hallitustyö on jatkuvaa dialogia kokouksissa ja niiden ulkopuolella erilaisissa kanavissa. Monimuotoinen ja dynaaminen hallitustyö vaatii erityisesti puheenjohtajalta uudenlaista kyvykkyyttä orkesterin johtamisessa.”

Ennakointityö on oppimista yhdessä ja yksilöinä

Ennakointihankkeeseen osallistui laajasti partnereita ja heidän joukossaan yksi yhdistyksen perustajista, kokenut hallitusosaaja Matti Salonen. Myös Matti koki ennakointihankkeen positiivisesti. ”Kokemus oli erittäin hyvä. Tämä oli omallakin kohdalla varsin opettavaista, vaikka onkin tullut aiemmin oltua mukana useissa erilaisissa strategiaprosesseissa. Ennakoinnin vaikeuden ja teeman tärkeyden tuntien tähän voisi käyttää vieläkin enemmän aikaa.”

”Mielestäni ennakointityön merkitys on Hallituspartnereille kahtaalla. Ensiksi on hyvä säännöllisesti käydä läpi mihin suuntaan hallitustyö on, tai sen kuvitellaan olevan, menossa. Tästä saadaan näkemystä siihen mihin asioihin Hallituspartnereiden toimintaa tulisi kehittää ja vaikka teemoja HHJ-kursseille. Samalla tällaiseen prosessiin osallistujille se on jokaiselle osallistujalle itselleen oiva oppimisprosessi. Toisaalta tällainen ennakointityö osoittaa sen, että Hallituspartnereilla tulee olla tukenaan vankkaa tutkimustyötä, jossa selvitetään hallitustyön onnistumisia ja suhdetta tulevaisuuden suunnitteluun.”

Kirjoittaja Sami Somero – Hallituksen puheenjohtaja, Hallituspartnerit ry Tampere

Blogi on julkaistu Hallituspartnerit-verkkosivulla keväällä 2023